วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2553โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
55/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 5-4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-2860733 โทรสาร 02-2866129 e -mail : sotthung_bkk1@hotmail.comประกาศโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2553

(สำหรับนักเรียนเดิม)

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

2. ผู้สมัครชั้นอนุบาลจะต้องมีอายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป

3. ผู้สมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7หรือจบชั้นอนุบาล

4. ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

5. ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัคร บิดา มารดา ( ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย )

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ใบแสดงผลการตรวจวัดการได้ยิน

4. หลักฐานการจบการศึกษา

5. ใบแสดงกรุ๊ปเลือด

6. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ

7. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

8. สำเนาบัตรประชาชน ( อายุ 15 ปีขึ้นไป)

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร วันที่ 22 26 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ทดสอบความรู้ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. (เฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 )

ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

(ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ,มอบตัวนักเรียน ,ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าอยู่หอพัก

เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประกาศ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553


โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
55/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 5-4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-2860733 โทรสาร 02-2866129 e -mail : sotthung_bkk1@hotmail.com

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
55/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 5-4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-2860733 โทรสาร 02-2866129 e -mail : sotthung_bkk1@hotmail.com


ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2553

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

2. ผู้สมัครชั้นอนุบาลจะต้องมีอายุตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป

3. ผู้สมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีอายุย่างเข้าปีที่ 7หรือจบชั้นอนุบาล

4. ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

5. ผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัคร บิดา มารดา ( ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย )

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ใบแสดงผลการตรวจวัดการได้ยิน

4. ใบแสดงผลการตรวจวัดระดับสติปัญญา (IQ) ( เฉพาะผู้สมัครชั้นอนุบาล)

5. ใบแสดงกรุ๊ปเลือด

6. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ

7. หลักฐานการจบการศึกษา

8. ใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9. เกียรติบัตรที่แสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

10. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

11. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

วันรับสมัคร วันที่ 13 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2553 เวลา 08.30 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผล วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

(ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์)

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ,มอบตัวนักเรียน ,ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าอยู่หอพัก

เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประกาศ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553


โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
55/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 แยก 5-4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-2860733 โทรสาร 02-2866129 e -mail : sotthung_bkk1@hotmail.com